Ciència

Fonaments físics, aplicacions i fronteres del GPS

Dimarts, 30 de abril de 2019
Teatre Zorrilla. Hora d'inici: 17,30 h

David Jou Mirabent
Astrofísic

adscrita a:

tutelada per: