Ciència

Drons: els vehicles aeris no tripulats

Dimarts, 3 de desembre de 2019
17:30 Teatre Zorrilla

Josep Amat Girbau
Doctor Enginyer Industrial

Adscrita a:

Tutelada per: